I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych drogą elektroniczną.

Dietetyk dr n. med. Piotr Witczak (dalej „Usługodawca”) świadczy usługi w zakresie doradztwa żywieniowego, w tym suplementacji. Usługi świadczone przez dietetyka dotyczą cennika przedstawionego na stronie internetowej Oferta.

Usługodawca ma uprawnienia dietetyka (tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej), tym samym nie ma uprawnień do diagnozowania, leczenia i rozwiązywania wszelkich problemów natury medycznej i psychologicznej, które są domeną specjalistów z tytułem zawodowym lekarza z odpowiednią specjalizacją. Wszelkie informacje przekazywane w czasie Jego konsultacji drogą telefoniczną, online i bezpośrednich wizyt nie stanowią porady lekarskiej, tym samym nie mogą stanowić alternatywy dla usług lekarzy i terapii w ramach profesjonalnego leczenia medycznego.

Usługodawca udziela również porad o charakterze komplementarnej terapii holistycznej/alternatywnej/niekonwencjonalnej. Korzystając z tych porad zabrania się rezygnowania z aktualnego akademickiego leczenia medycznego, w tym odstawiania leków oraz wprowadzania na własną rękę wszelkich zmian w leczeniu bez uprzedniej konsultacji i zgody lekarza prowadzącego.

Należy podkreślić, że terapia komplementarna jest jedynie dodatkową, uzupełniającą formą pomocy stosowaną wraz z leczeniem akademickim, której celem jest profilaktyka i wspieranie organizmu w powrocie do homeostazy.

Podczas stosowania się do zalecanych przez Usługodawcę usług w zakresie doradztwa żywieniowego, suplementacji, układania jadłospisów i terapii komplementarnych należy zawsze konsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez Piotra Witczaka jest spełnienie łącznie poniższych warunków:

 1. zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu
 2. akceptacja wszystkich punktów regulaminu
 3. opłacenie kosztu usługi zgodnie z cennikiem.

Opłata za usługę określana jest na podstawie cennika zamieszczonego na stronie Oferta.

II. Warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.
 2. Celem zapewnienia możliwości prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Piotra Witczaka, urządzenie, którym posługuje się Pacjent, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  a. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych umożliwiającą płynną i zrozumiałą komunikację,
  b. posiadać sprawnie działającą przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet.
  c. posiadać aktywne konto poczty e-mail.
  d. posiadać aktualną i sprawnie działającą aplikację Messenger lub Skype.
 3. W celu odczytania korespondencji tekstowej (mail, Skype, Messenger) i załączników do niej niezbędne są dostęp do Internetu i posiadanie:
  a. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  b. w przypadku korespondencji via Skype – aktywne konto Skype,
  c. w przypadku korespondencji via Messenger – aktywne konto Messenger,
  d. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki, takie jak .doc, .docx, .pdf, .jpg, .txt.
 4. W celu konsultacji audio/video za pośrednictwem Skype, Messenger, telefon wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego/telefonu wyposażonego w mikrofon/kamerą oraz dostęp do Internetu.
 5. Zakres usług świadczonych przez Piotra Witczaka nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w pkt. 2-4 niniejszego rozdziału.
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Piotrem Witczakiem a pacjentem.
 7. Pacjenta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Piotr Witczak oferuje następujące rodzaje usług:
  a. konsultacja dietetyczna online via mail,
  b. konsultacja dietetyczna online via Skype,
  c. konsultacja dietetyczna via Messenger,
  d. konsultacja dietetyczna przez telefon (Polska).
 2. Cennik i opis usług dostępne są pod adresem www.metaldetoks.pl, zakładki: Oferta i Holistyczny Program Odnowy Organizmu.
 3. Plany dietetyczne i suplementacyjne są przez Piotra Witczaka układane na podstawie informacji otrzymanych od Pacjenta.
 4. Piotr Witczak informuje, że w niektórych przypadkach stosowanie się do zaleceń dietetycznych i suplementacyjnych może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Pacjenta, ze względu na niezdiagnozowane alergie, nietolerancje pokarmowe i inne dysfunkcje organizmu.

IV. Warunki nabywania usług

 1. Informacje dotyczące oferowanych usług (m.in. opisy, ceny) nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy świadczenia usługi Pacjent powinien skontaktować się z Piotrem Witczakiem w celu uzyskania informacji na temat wolnych terminów realizacji usługi oraz przedstawić ogólny zakres konsultacji. Pacjent może skorzystać z następujących form kontaktu:
  a. e-mail: konsultacje@metaldetoks.pl,
  b. kontakt telefoniczny: +48 502 120 944 (w tym SMS).
 3. Po ustaleniu terminu, celem złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Pacjent powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie www.metaldetoks.pl, zakładka RODO oraz :
  a. wypełnić ankietę (wywiad żywieniowo-medyczny, można załączyć wyniki badań) i wysłać ją na adres: konsultacje@metaldetoks.pl oraz dokonać zapłaty,
  lub
  b. wysłać wiadomość e-mail pod ten sam adres podając w nim następujące informacje:
  – imię i nazwisko Pacjenta,
  – adres e-mail Pacjenta,
  – telefon Pacjenta,
  – wskazać wybrany pakiet konsultacji (pakiety dostępne są pod adresem: www.metaldetoks.pl, zakładka Oferta),
  – płeć Pacjenta,
  – masa ciała Pacjenta,
  – wiek Pacjenta,
  – cel konsultacji (np. dodać załącznik z wynikami badań),
  i dokonać zapłaty.
 4. Ankieta do wypełnienia jest wysyłana przez Piotra Witczaka na wskazany adres Pacjenta.
 5. Wysłanie wiadomości na adres konsultacje@metaldetoks.pl stanowi jednocześnie:
  a. wyrażenie zgody na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych Pacjenta przez Piotra Witczaka w celu komunikacji, otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej, poczty elektronicznej, czy inną drogą elektroniczną, informacji dot. planowanych wizyt oraz otrzymania wykupionej usługi drogą elektroniczną, zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
  b. wyrażenie zgody na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych o stanie zdrowia Pacjenta, preferencjach żywieniowych i innych czynnościach, przez Piotra Witczaka w celu ułożenia diety, udzielenia konsultacji i porad dietetycznych za pośrednictwem telefonii komórkowej, poczty elektronicznej, czy innej drogi elektronicznej, bądź podczas osobistego spotkania, zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
  c. oświadczenie, że zgoda Pacjenta spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. prawo do jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano Pacjenta o warunku możliwości jej rozliczalności. Pacjent został również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Piotra Witczaka, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.
 6. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i stanowią kwoty brutto.
 7. Honorowane są następujące formy płatności:
  a. przelew na konto
  Dane do przelewu:
  tytuł przelewu: konsultacja dietetyczna, imię i nazwisko,
  numer konta: 73 1140 2004 0000 3402 7972 4640.
 8. Pacjent powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Piotr Witczak skontaktuje się z Pacjentem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.
 9. Po potwierdzeniu przelewu Piotr Witczak kontaktuje się z Pacjentem celem potwierdzenia terminu realizacji usługi.
 10. W umówionym terminie konsultacji Piotr Witczak podejmie 3-krotną próbę kontaktu z Pacjentem do maksymalnie 4 sygnałów. W przypadku braku odebrania połączenia przez Pacjenta, Konsultację uznaje się za odwołaną.
 11. Maksymalny czas trwania Konsultacji określony jest w cenniku na stronie www.metaldetoks.pl, zakładka Oferta.
 12. Zakres Konsultacji obejmuje weryfikację tożsamości pacjenta, wywiad żywieniowo-medyczny, interpretację badań i zalecenia.
 13. Piotr Witczak zastrzega sobie możliwość zakończenia Konsultacji przed czasem poprzez przerwanie połączenia z Pacjentem, w szczególności, gdy jakość połączenia jest subiektywnie zła, zachowanie pacjenta jest niekulturalne i obraźliwe względem Usługodawcy, temat poruszany w toku Konsultacji odbiega od tematyki określonej w niniejszym regulaminie, po upływie czasu Konsultacji określonego w cenniku na stronie www.metaldetoks.pl (zakładka Oferta), po wyrażeniu woli zakończenia Konsultacji przez Pacjenta.
 14. Piotr Witczak zastrzega sobie możliwość odwołania umówionej Konsultacji lub też jej niezrealizowania. W takiej sytuacji Pacjent otrzymuje informację o innym możliwym terminie konsultacji. Pacjent może również zrezygnować z konsultacji i otrzymać zwrot zapłaty za Usługę w kwocie równej kwocie wniesionej za Usługę.
 15. Z usług Piotra Witczaka mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

V. Reklamacja usług

 1. Piotr Witczak dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi w sposób należyty, określony w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wady związanej z usługą świadczoną przez Piotra Witczaka Pacjent może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  • drogą mailową na adres konsultacje@metaldetoks.pl,
  • drogą pocztową na adres: Piotr Witczak, ul. Białostocka 8/24, 93-355 Łódź.
 3. Pacjent w reklamacji powinien wskazać:
  • imię i nazwisko,
  • przedmiot reklamacji wraz z podaniem jej przyczyny,
  • dane umożliwiające identyfikację transakcji (np. dzień złożenia zamówienia),
  • aktualne dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Pacjentem po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Jeżeli dane podane przez Pacjenta nie umożliwiają rozpatrzenia reklamacji, Piotr Witczak niezwłocznie skontaktuje się z Pacjentem w celu uzupełnienia braków związanych z daną reklamacją.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Pacjenta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie wysłane drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez Pacjenta adres.

VI. Odstąpienie od umowy

Pacjent ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość. Zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa określa ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 1. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby odstąpić od umowy należy poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu należy przesłać na adres Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pismo wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Dane Usługodawcy: Piotr Witczak, ul. Białostocka 8/24, 93-355 Łódź, tel. 502 120 944, e-mail: konsultacje@metaldetoks.pl.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, przed upływem 14 dni od dnia, w którym Pacjent poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie zwracane są Pacjentowi wszystkie otrzymane od Pacjenta płatności. Zwrot płatności dokonany będzie na drodze takiego samego sposobu płatności, jaki został zastosowany przez Pacjenta w pierwszej transakcji. Istnieje możliwość użycia innego sposobu zwrotu płatności, o ile pacjent poinformuje o tym Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 4. Jeżeli w momencie zawierania umowy Pacjent wyraził zgodę na świadczenie usług przez Piotra Witczaka przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Pacjent może odstąpić od umowy, ale jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia wykonane do momentu odstąpienia.
 5. Jeżeli w momencie zawierania umowy Pacjent wyraził zgodę na świadczenie usług przez Piotra Witczaka przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została w pełni wykonana, Pacjent traci prawo do odstąpienia od umowy.

VII. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2019 r.