Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Witczak z siedzibą w Łodzi, ul. Białostocka 8 m.24, 93-355, numer NIP 7292669103.
 2. Piotr Witczak przetwarza Twoje dane osobowe w związku z wyrażeniem przez Ciebie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokonanej poprzez przystąpienie do konsultacji – zgodnie z regulaminem konsultacji).
  Ponadto, Piotr Witczak przetwarza twoje dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach przygotowania i przesłania zamówionych usług, konsultacji dietetycznych, informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu.
  Natomiast w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Piotr Witczak przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody celem indywidualnego przygotowania zaleceń dietetycznych i suplementacji oraz udzielenia dokładnej i indywidualnej konsultacji.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a. świadczenie dla Ciebie usług opisanych na stronie Oferta,
  b. umożliwienie zarezerwowania i zmienienia terminu wizyty
  c. zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług dietetycznych tym układania diety i suplementacji oraz konsultacji dietetycznych oraz wysyłania ich drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Piotrowi Witczakowi świadczenie usług.
 5. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do konsultacji dietetycznych uwzględniających wyniki badań, choroby i dolegliwości. Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.
 6. Piotr Witczak może przekazać twoje dane osobowe (tj. Imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy):
  a. firmie księgowej,
  b. kancelarii prawnej,
  c. firmie świadczącej usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Piotr Witczak
 7. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać drogą elektroniczną lub osobistą po kontakcie z Piotrem Witczakiem. Piotr Witczak informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Piotr Witczak dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Piotr Witczak będzie przechowywał twoje dane osobowe przez okres 10 lat. Po zakończeniu tego okresu twoje dane osobowe zostaną usunięte.
 9. Masz prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO. W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli Piotr Witczak przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Piotr Witczak nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.
 10. Masz prawo dostępu do danych – art. 15 RODO. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Piotr Witczak przetwarza twoje dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Piotr Witczak może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Wykonując to prawo możesz:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Piotra Witczaka.
 11. Masz prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO. Masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Piotra Witczaka są nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.
 12. Masz prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO. Masz prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:
  a. cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych;
  b. dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Piotr Witczak przetwarzał te dane osobowe,
  c. wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Piotr Witczak nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
  d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
  Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Piotr Witczak może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 13. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych – art. 18 RODO. Prawo to oznacza, że masz prawo zażądać, aby twoje dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:
  a. gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania,
  c. gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d. gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Piotr Witczak, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 14. Masz prawo do przenoszenia dotyczących Ciebie danych osobowych – art. 20 RODO. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Piotr Witczak. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Piotr Witczak przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 15. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01.
 16. Piotr Witczak dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:
  a. używanie haseł i innych zabezpieczeń dostępu,
  b. kontrolowanie dostępu do danych
  c. bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem (certyfikat SSL)
 17. Kontakt w sprawie danych jest możliwy:
  a. email: pwitczak@metaldetoks.pl, telefonicznie 502 120 944
  b. korespondencyjnie na adres: Piotr Witczak, ul. Białostocka 8 m.24, 93-355, Łódź
  c. osobiście w miejscach przyjmowania przez Piotra Witczaka